Posadowienie zbiorników

Konserwacja drenażu

Kilka razy w roku należy przepłukać poszczególne nitki drenażowe. Ponadto raz na 20 lat należy wykonać prace konserwacyjne drenażu, tzn. należy usunąć żwir i wymienić ok. 30 cm podłoża ziemno - piaskowego. Przepłukany żwir oraz wyczyszczone rury drenażowe układamy w pierwotne rowy i zasypujemy tak jak w przypadku pierwszej instalacji.

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Przy doborze lokalizacji POŚ należy kierować się następującymi wytycznymi:

 • odległość ochronna od wody gruntowej - 1.5 m,
 • odległość ochronna od ujęć wodnych - 70 m,
 • odległość od budynku - minimum 3 m (drenaż i osadnik),
 • odległość od płotu sąsiada - minimum 2 m (drenaż i osadnik),
 • odległość od drzew - minimum 3 m (drenaż i osadnik).

Warunki montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników z polietylenu

Przed montażem należy sprawdzić stan zewnętrzny i wewnętrzny zbiornika, a szczególnie miejsca narażone na uszkodzenia w czasie transportu i manipulacji. Transport i ustawianie zbiornika dozwolone jest wyłącznie przy użyciu pasów. W przypadku posadowienia zbiornika w gruncie obciążonym najazdem samochodów, nawodnionym, w gruncie stanowiącym iły skłonne do pęcznienia, w terenach osuwiskowych lub gdy teren przyległy do wykopu, w pasie równym jego głębokości, jest obciążony, należy wykonać dokumentację projektową posadowienia zbiornika. Dokumentację tę powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Usytuowanie zbiornika na działce jest regulowane
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Instalacja podziemna

Przy posadawianiu osadnika w gruncie suchym i lekko nawodnionym, należy wykonać następujące czynności:

 • podsypkę pod osadnikiem należy wykonać gruntem 1, 2, 3 grupy (wg tabeli 9) i zagęścić do min. 95% ZMP (wg tabeli 10),
 • ustawić i wypoziomować osadnik wzdłuż głównego kolektora,
 • podłączyć osadnik z układanym kolektorem oraz przynajmniej z jedną układaną za nim studzienką lub zbiornikiem,
 • zasypać i zagęścić przestrzeń wokół osadnika. Zagęszczenie należy wykonywać warstwami zgodnie z obowiązującymi przepisami i techniką budowlaną, gruntem 1,2 lub 3 zgodnie z tabelą nr 9 i 10. Dla zbiorników zlokalizowanych na terenach zielonych nienajazdowych, należy uzyskać stopień zagęszczenia. min. 85% ZMP. Natomiast dla zlokalizowanych w pasie drogowym najazdowym, należy uzyskać stopień zagęszczenia 95% ZMP,
 • w trakcie zasypywania, osadnik należy sukcesywnie napełniać wodą, równomiernie wypełniając wszystkie komory. Przy montażu wystarczy napełnić go wodą do połowy objętości.
GRUPA 1 Żwir, gruby tłuczeń, o średnicy ziaren 4-8,4-16,8-12,8-22 mm. Dopuszcza się max. 5-20% ziaren o średnicy 2 mm. Najlepszy materiał do posadawiania studzienek.
GRUPA 2 Piaski gruboziarniste i żwiry o największej średnicy ziaren ok. 4 mm oraz inne sortowane piaski i żwiry o różnym uziarnieniu, zawie-rające niewielki procent cząstek drobnych. Dopuszcza się max. 5-20% ziaren o średnicy 0.2 mm. Jest to dobry materiał.
GRUPA 3 Piaski drobnoziarniste, żwiry zaglinione, mieszaniny piasków drobnych, piasków gliniastych oraz żwirów i gliny, żwiry pylaste oraz mieszaniny: żwiru - piasku - pyłu, żwiru - piasku - iłu, piasku pylastego - pyłu piaszczystego. Dopuszcza się max. 5% ziaren o średni-cy 0.02mm. Jest to średnio dobry materiał.

Klasyfikacja gruntów do budowy podłoża pod zbiornikiem.

Rodzaj sprzętu Ciężar [kg] Max. grubość warstwy przed zagęszczeniem [m] Min. grubość warstwy ochronnej nad zbiornikiem [m] Ilość przejazdów przy zagęszczeniu
żwir, piasek iły, glina, mułek do 85% ZMP do 90% ZMP
Gęste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Ręczne ubijanie 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,2-0,25 0,50 1 3
Wibrator płytowy o rozdzielnej płycie 50-100 0,20 - 0,50 1 4
Wibrator płytowy płaszczyznowy 50-100
100-200
400-600
0,15
0,20
0,40
-
-
​-0,20
0,50
0,40
0,80
1 4

Metoda zagęszczania i grubość warstwy przy zagęszczaniu obsypki zbiornika.

​Szczególne zalecenia dla terenu obciążonego

W przypadku montażu osadnika w miejscu, po którym będą jeździć samochody lub składowania dużych ciężarów nad nim, należy zastosować ochronną płytę żelbetową wraz z pierścieniem przenoszącym nacisk zewnętrzny poza zbiornik. W przypadku, gdy warstwa ziemi przykrywającej zbiornik jest grubsza niż 100 cm, wówczas należy dodatkowo wylać płytę rozpraszającą, ale zagłębioną ok. 30 cm nad górną krawędzią zbiornika. Dla osadników zlokalizowanych w pasie drogowym - najazdowym, należy uzyskać stopień zagęszczenia obsypki 95% ZMP.

Szczególne zalecenia dla terenu podmokłego

 • przed posadowieniem osadnika należy wykonać płytę fundamentową z wypuszczonymi kotwami montażowymi do stabilizacji, której ciężar będzie wystarczający do skompensowania siły wyporu pustego zbiornika
 • ustabilizować zbiornik poprzez powiązanie z płytą fundamentową za pomocą opasek ocynkowanych dla przeciwdziałania sile wyporu
 • w skrajnych przypadkach należy wykonać szalowanie dla zewnętrznego obetonowania zbiornika powyżej jego osi
 • jeżeli zostało przewidziane zbrojenie płyty fundamentowej, to należy je wykonać przed szalowaniem
 • zasypanie i zagęszczenie przestrzeni wokół zbiornika należy wykonywać warstwami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i techniką  budowlaną. Dla zbiorników zlokalizowanych na terenach zielonych - nienajazdowych należy uzyskać stopień zagęszczenia min. 90% ZMP. Natomiast dla zbiorników zlokalizowanych w pasie drogowym - najazdowym należy uzyskać stopień zagęszczenia 95% ZMP,
 • odwadnianie wykopu, jeżeli jest konieczne, należy przerwać dopiero po ustabilizowaniu zbiornika i zasypaniu go do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wody gruntowej.
 • taśmy i uchwyty mocujące zbiornik do podłoża należy zabezpieczyć przed korozją. Taśmy kotwiące powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o minimalnym przekroju 50x3 mm, natomiast kotwy zaleca się aby były wykonane z nagwintowanych prętów min. M14 wykonanych ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Aprobata Techniczna IOŚ - AT/2007-08-0137/A1 Osadnik gnilny SZAGRU.

Podstawy formalno-prawne

(Wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym oraz informatorem technicznym producenta).
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2011-02-2685 na Zbiorniki z polietylenu (HDPE) „SZAGRU”.

Poniżej galeria zdjęć « wróć

Materiały do pobrania

« wróć