Certyfikaty

  • Certyfikat Zgodności nr CZ/2461/2014 na kształtki z polietylenu, wydany przez Główny Instytut Górnictwa
  • Aprobata Techniczną ITP nr AT/18-2012-0045-01 na klapy zwrotne, dopuszczającą do stosowania w budownictwie melioracyjnym.
  • Atest Higieniczny HŻ/C/01293/11 na zbiorniki na wodę o pojemności 200 – 200 000 l, na wodę przeznaczoną do spożycia, wydany przez Państwowy Zakład Higieny
  • Atest Higieniczny HŻ/C/01142/11 na płyty i pręty z polietylenu, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
  • Atest Higieniczny HK/W/0620/01/2009 na kształtki, wydany przez Zakład Higieny Komunalnej.
  • Uprawnienia zakładu do wytwarzania bezciśnieniowych zbiorników z termoplastycznych tworzyw sztucznych przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, oddział w Katowicach.
  • Opinia Techniczna GIG dot. możliwości stosowania studni kanalizacyjnych z PE wzmocnionych spiralnie rurami PE produkcji Szagru Sp. z o.o. na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
  • Opinia Techniczna GIG Nr 89/10 dot. spełnienia warunków stosowania na terenach górniczych zbiorników PEHD o poziomej osi posadowienia.
  • Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2685 na zbiorniki z polietylenu (HDPE) SZAGRU, wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów